Πολιτική Aπορρήτου

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «οι Όροι») περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η GymBeam Ltd., με έδρα στη διεύθυνση Rastislavova 93, 04001 Košice, αριθμό μητρώου 46 440 224, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Košice I, Τμήμα Ltd, αρ. πρωτ. 35719 / V (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «εμείς») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας, που συνίστανται στην πώληση και διανομή συμπληρωμάτων διατροφής, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ άσκησης μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενες «Υπηρεσίες») στον ιστότοπο www.gymbeam.com (εφεξής καλούμενος «Ιστότοπος»), καθώς και μέσω άλλων μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας.Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «οι Όροι») περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η GymBeam Ltd., με έδρα στη διεύθυνση Rastislavova 93, 04001 Košice, αριθμό μητρώου 46 440 224, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Košice I, Τμήμα Ltd, αρ. πρωτ. 35719 / V (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «εμείς») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας, που συνίστανται στην πώληση και διανομή συμπληρωμάτων διατροφής, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ άσκησης μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής καλούμενες «Υπηρεσίες») στον ιστότοπο www.gymbeam.com (εφεξής καλούμενος «Ιστότοπος»), καθώς και μέσω άλλων μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ [«ΓΚΠΔ». «] και τον νόμο αριθ. 18/2018 Κ.Δ.Π. για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τροποποίηση ορισμένων νόμων, όπως ισχύει σήμερα [εφεξής “νόμος αριθ. 18/2018 Κ.Δ.Π.”].

Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω ενός γενικώς ισχύοντος αναγνωριστικού στοιχείου, άλλου αναγνωριστικού στοιχείου όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης ή επιγραμμικό αναγνωριστικό, ή βάσει ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ή γνωρισμάτων που συνθέτουν τη σωματική του ταυτότητα, τη φυσιολογική του ταυτότητα, τη γενετική του ταυτότητα, τη διανοητική του ταυτότητα, την οικονομική του ταυτότητα, την πολιτιστική του ταυτότητα ή την κοινωνική του ταυτότητα.

«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: πράξη επεξεργασίας ή σύνολο πράξεων επεξεργασίας που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως η απόκτηση, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η μεταβολή, η ανάκτηση, η περιήγηση, η εκμετάλλευση, η διαβίβαση, η διάδοση ή άλλως πως, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή, είτε πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένα μέσα είτε με μη αυτοματοποιημένα μέσα. 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 

ΤΙ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ; ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ;

Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα (εφεξής αναφερόμενα ως Προσωπικά Δεδομένα) ανάλογα με τον τρόπο και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή / και τις Υπηρεσίες μας:

 1. Πληροφορίες απαραίτητες για εγγραφή και πρόσβαση στον Ιστότοπο

Προκειμένου να εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας και στη συνέχεια να συνδεθείτε στον Ιστότοπό μας και να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες μας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: (i) το όνομά σας, (ii) το επώνυμό σας και (iii) το email σας.

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης της οποίας εσείς και εμείς είμαστε συμβαλλόμενα μέρη. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι το Κεφ. 6 (1) (β) GDPR.

 1. Πληροφορίες απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών

Για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών μας (π.χ. [παράδοση αγαθών που παραγγείλατε / παροχή υπηρεσιών που αγοράσατε]) επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: (i) το όνομά σας, (ii) επώνυμο, (iii) διεύθυνση, (iv) e-mail, (v) αριθμό τηλεφώνου και (vi) πληροφορίες σχετικά με την κάρτα πληρωμής σας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV).

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης της οποίας εσείς και εμείς είμαστε συμβαλλόμενα μέρη. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι το Κεφ. 6 (1) (β) ΓΚΠΔ.

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς

Προκειμένου να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα ή / και ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες σχετικά με εκπτώσεις, ενημερώσεις, βελτιώσεις και προσφορές και άλλο διαφημιστικό υλικό με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων SMS ή αλληλογραφίας ή / και ειδοποιήσεων, επεξεργαζόμαστε το: (i) όνομά σας , (ii) επώνυμο, (iii) e-mail, (iv) αριθμό τηλεφώνου και (v) διεύθυνση.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι το Κεφ. 6 (1) (β) ΓΚΠΔ.

Εάν αποφασίσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο απευθείας στο e-mail ή / και διαθέσιμο εδώ: https://gymbeam.gr/newsletter/manage /. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να οδηγήσει σε μη λήψη ειδοποιήσεων σχετικά με εκπτώσεις, ενημερώσεις, βελτιώσεις και προσφορές. Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν ειδοποιήσεις σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών.

 1. Πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας

Προκειμένου να βελτιώσουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας, να αναπτύξουμε την εμπειρία χρήστη κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με: (i) τον υπολογιστή σας, (ii) επισκέψεις ή χρήση του Ιστοτόπου μας ή / και των Υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας , γεωγραφική τοποθεσία, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας / λειτουργικού συστήματος, σύνδεσμοι πηγής, διάρκεια επίσκεψης στις σελίδες που προβλήθηκαν και μετακινήσεις στον Ιστότοπό μας ή οποιεσδήποτε παρόμοιες πληροφορίες που η Εταιρεία μπορεί να λάβει άμεσα ή έμμεσα από τρίτους παρόχους), (iii) δημιουργούνται από τη χρήση του Ιστοτόπου ή / και των Υπηρεσιών μας ή που δημιουργούνται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, της συχνότητας και του τρόπου χρήσης του Ιστοτόπου).

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι το Κεφ. 6 (1) (β) ΓΚΠΔ.

 1. Πληροφορίες που λαμβάνονται αφήνοντας ένα σχόλιο / βαθμολογία

Όταν αφήνετε μια βαθμολογία ή δημοσιεύετε ένα σχόλιο στον Ιστότοπό μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία που αφήνετε μαζί με την βαθμολογία / σχόλιο στον Ιστότοπό μας, επομένως θα επεξεργαστούμε το: (i) όνομα, (ii) επώνυμο, (iii) ψευδώνυμο με το οποίο επιλέγετε να αφήσετε ένα σχόλιο / βαθμολογία και (iv) κάθε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να συμπεριλάβετε στην αξιολόγηση / σχόλιο.

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι το Κεφ. 6 (1) (β) ΓΚΠΔ.

 1. Πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την επικοινωνία μαζί μας

Προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο (για παράδειγμα, υποστήριξη στη χρήση του Ιστοτόπου / χρήση των Υπηρεσιών, παράπονα, επίλυση τυχόν προβλημάτων κ.λπ.) θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: (i) το όνομά σας, (ii) επώνυμο, (iii) διεύθυνση, (iv) e-mail, (v) αριθμό τηλεφώνου, (vi) περιεχόμενο επικοινωνίας, (vii) μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία και (viii) οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα δεδομένα που επιλέγετε να παρέχετε στην επικοινωνία.

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης της οποίας εσείς και εμείς είμαστε συμβαλλόμενα μέρη. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι το Κεφ. 6 (1) (β) GDPR.

 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτός από τα παραπάνω, έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις βάσει του Άρθρου 6, Κεφάλαιο 1, (γ) του ΓΚΠΔ ή να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος (1) ( στ) του ΓΚΠΔ, για παράδειγμα για την πρόληψη της απάτης, την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και το άμεσο μάρκετινγκ.

Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από κατάχρηση ή / και παράνομη αποκάλυψη.

 

ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Προκειμένου να καταστήσουμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο ή / και τις Υπηρεσίες μας (και εάν είναι απαραίτητο λόγω περιστάσεων) έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (και συμφωνείτε με αυτήν τη διάταξη) σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων μόνο σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, ως υπάλληλοί μας, υπεργολάβοι, αξιωματούχοι, σύμβουλοι, αντιπρόσωποι πωλήσεων, προμηθευτές και συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας και του Παροχέα Υπηρεσιών στο βαθμό που είναι λογικό και απαραίτητο να επιτευχθεί ο σκοπός που ορίζεται στους παρόντες Όρους, ιδίως τις ακόλουθες οντότητες:

(i) Global Payments Ltd, organizational unit, Tomášikova 48, 831 04 Μπρατισλάβα

(ii) Skroutz, Αλέκου Παναγούλη 91, 142 34 Νέα Ιωνία

(iii) Γενική Ταχυδρομική, Στρ. Μακρυγιάννη 81, 18233 Άγ. Ι. Ρέντης

(iv) Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,  Dublin, D02X525, Ireland

(v) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

(vi) TikTok Inc., Culver City, Bristol Pkwy 5800, United States

(vii) Adyen, Amsterdam, Rokin 49, 1012 KK, The Netherlands

 

Επιπλέον, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία: (i) στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) σε σχέση με τυχόν συνεχιζόμενες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες ή (iii) για να αποδείξουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε τρίτους, προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πληρωμής).

 

Πληροφορίες βάσει των οποίων δεν είστε αναγνωρίσιμοι: Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα βάσει των οποίων δεν είναι δυνατό να σας ταυτοποιήσουμε (συμπεριλαμβανομένων ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου ή / και των Υπηρεσιών μας, συνδέσμους / σελίδες προορισμού και Διευθύνσεις URL, τύπους πλατφόρμας, αριθμού κλικ κ.λπ.) σε τρίτα μέρη που ενδιαφέρονται για τέτοιες πληροφορίες, προκειμένου να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 

Δεν κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την αναγνώρισή σας ή την τοποθεσία σας, σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Μπορούμε να επιτρέψουμε σε ορισμένα τρίτα μέρη να δημοσιεύουν διαφημίσεις και πληροφορίες μάρκετινγκ στον Ιστότοπό μας. Τέτοια τρίτα μέρη χρησιμοποιούν τεχνολογία που στέλνει προσφορές ή συνδέσμους απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας, οι οποίες, στη συνέχεια, εμφανίζονται ως μέρος της ιστοσελίδας που προβάλλεται. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την ΙΡ διεύθυνση σας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες (όπως cookie, JavaScript ή web beacons) που μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους και επίσης εξατομικεύουν το περιεχόμενο των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε εσάς. Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε τέτοια τρίτα μέρη που θα τους επέτρεπαν να εξατομικεύσουν τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν. Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας διαφημιστής μας ζητήσει να δημοσιεύσουμε μια διαφήμιση σε μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών και απαντήσετε σε μια τέτοια διαφήμιση, τέτοιος διαφημιστής ή διακομιστής διαφημίσεων μπορεί να συμπεράνει ότι ανήκετε στην ομάδα στην οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν. Αυτοί οι όροι δεν προορίζονται να διέπουν τη σχέση σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος που χρησιμοποιεί τις παραπάνω τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους όρους επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών τέτοιων διαφημιστών.

 

ΜΕΤΑΦEΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκεύονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο και να διαβιβάζονται εντός των χωρών στις οποίες διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, προκειμένου να επιτύχουμε τον σκοπό της επεξεργασίας που ορίζεται στους παρόντες Όρους. Για τον ίδιο σκοπό, τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χωρών οι οποίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγγυώνται το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύεται κατά καιρούς από το Γραφείο για Προστασία προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό του: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en/content/transfers-basis-adequacy-decision

 

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΌ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ισχύουσα νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε μια μορφή που σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε και οι ίδιοι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο παρέχονται τα Προσωπικά Δεδομένα (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη στιγμή που επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες μας ή / και για ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία διαρκεί ο σκοπός της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ακολούθως:

 1.           Πληροφορίες απαραίτητες για εγγραφή και πρόσβαση στον Ιστότοπο

Θα επεξεργαστούμε τα απαραίτητα δεδομένα για εγγραφή και πρόσβαση στον Ιστότοπο από την ημερομηνία εγγραφής σας στον Ιστότοπο και εντός 30 ημερών από την ημέρα ακύρωσης της εγγραφής σας. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα εντός αυτής της περιόδου (δηλ 30 ημέρες από την ακύρωση της εγγραφής) μόνο για τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης μεταξύ εμάς και εσάς, η οποία προέκυψε με την εγγραφή σας στον ιστότοπο, επιλύοντας τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν τη σχέση και προστατεύοντας οποιοδήποτε από τα νόμιμα συμφέροντά μας).

 1. Πληροφορίες απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών

Θα επεξεργαστούμε τα απαραίτητα δεδομένα για την παροχή των Υπηρεσιών από την ημέρα που παραγγείλατε την Υπηρεσία μέχρι την αποδεκτή παροχή της (π.χ. μέχρι την ημέρα παράδοσης των αγαθών και πληρωμή της ισχύουσας τιμής).

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που αποκτήθηκαν για σκοπούς μάρκετινγκ από την ημέρα που θα μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τέτοια επεξεργασία έως την ημέρα (i) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή (ii) ακύρωσης της εγγραφής στον Ιστότοπο.

 1. Πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την περιήγηή σας στην Ιστοσελίδα μας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που αποκτήθηκαν για σκοπούς μάρκετινγκ από την ημέρα που θα μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τέτοια επεξεργασία έως την ημέρα (i) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή (ii) ακύρωσης της εγγραφής στον Ιστότοπο.

 1. Information obtained when leaving a comment / rating

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που αποκτήθηκαν για σκοπούς μάρκετινγκ από την ημέρα που θα μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τέτοια επεξεργασία έως την ημέρα (i) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή (ii) ακύρωσης της εγγραφής στον Ιστότοπο.

 1. Πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την επικοινωνία μαζί μας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά την επικοινωνία μαζί μας από την ημέρα της απόκτησής τους έως την ημέρα κατά την οποία θα υποβληθεί σε επεξεργασία το αίτημά σας, το οποίο προκύπτει από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι αναφέρεται παραπάνω, εάν είναι απαραίτητο (i) με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, (ii) με σκοπό την απόδειξη, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους για την πρόληψη της απάτης και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πληρωμής

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με δική σας απόφαση, μέσω email ή τηλεφωνικής επαφής. Τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να τα βρείτε εδώ: [email protected], +421 233 057 087

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ;

Έχετε το δικαίωμα:

πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

Συγκεκριμένα, ζητήστε πληροφορίες σχετικά με: (i) τον σκοπό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, (ii) τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, (iii) τους παραλήπτες στους οποίους παρέχονται τα Προσωπικά Δεδομένα και (iv) και τους δυο αποθηκευτικούς χώρους των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Διόρθωση προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε λανθασμένα Προσωπικά Δεδομένα, ενημερώστε μας για αυτό το γεγονός και θα το διορθώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων (Το δικαίωμα να διαγραφούν)

Θα διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν: (i) τα Προσωπικά Δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν, (ii) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους παρόντες Όρους, ( iii) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, (iv) έχουμε αποκτήσει παράνομα τα Προσωπικά σας Δεδομένα, (v) έχουμε νομική υποχρέωση να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή (vi) Προσωπικά Δεδομένα αποκτήθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

 

Περιορισμοί στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εάν: (i) αντιτίθεστε στην ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διάρκεια της περιόδου για να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους, (ii) η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι παράνομη και αντιτάσσετε την διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων αντί να περιορίσουμε τη χρήση τους, (iii) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά το χρειάζεστε για να ασκήσετε νομική αξίωση ή (iv) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, έως ότου επαληθευτεί ότι είναι νόμιμοι λόγοι από μέρους μας υπερτερούν των δικών σας νόμιμων συμφερόντων.

 

Φορητότητα των προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο με σκοπό τη διαβίβαση των δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον.

 

ΈΝσταση στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση το νόμιμο ενδιαφέρον, το μάρκετινγκ και το προφίλ που σχετίζονται με το άμεσο μάρκετινγκ.

 

Έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης με την εποπτική αρχή

Αν υποψιάζεστε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε πρόταση για έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης με την εποπτική αρχή.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Προκειμένου να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, δεν χρησιμοποιούμε: (i) αυτοματοποιημένη μεμονωμένη λήψη αποφάσεων (π.χ. συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται με τεχνικά μέσα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Στη συνέχεια, βάσει αυτής της αξιολόγησης, συνεχίζουμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας) και (ii) καταρτίζουμε το προφίλ (δηλ συλλέγουμε και αξιολογούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπό μας με σκοπό τη συμπερίληψή σας σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων και την επακόλουθη ανάλυση και πρόβλεψη των ενδιαφερόντων σας, περαιτέρω συμπεριφορά κ.λπ.).

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Θεωρούμε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το σκοπό αυτό, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά, ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16, ετών, μην μας στείλετε καμία από τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης email σας. Κανένα άτομο κάτω των 16 ετών δεν έχει δικαίωμα να παρέχει τα Προσωπικά του Δεδομένα στον Ιστότοπο. Εάν διαπιστώσουμε ότι τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετίζονται με άτομο κάτω των 16 ετών και, ταυτόχρονα, δεν έχουμε λάβει τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου αυτού του προσώπου, θα διαγράψουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα χωρίς καθυστέρηση. Εάν υποψιάζεστε ότι ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά κάτω των 16 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας στο +421 233 057 087.

 

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

Όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και λειτουργίες που εκτελούνται ηλεκτρονικά στον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών Global Payments Ltd, organizational unit, Tomášikova 48, 831 04, Μπρατισλάβα. Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τέτοιων παρόχων στη διεύθυνση: https://www.globalpaymentsinc.com/en-us/privacy-statement. Θα παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο σε διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των πληρωμών που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας, για την επιστροφή χρημάτων αυτών των πληρωμών και για την επίλυση καταγγελιών και ερωτήσεων σχετικά με τέτοιες πληρωμές και επιστροφές χρημάτων.

 

ΠΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ;

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες σχετικά με ιστοτόπους τρίτων.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνθήκες επεξεργασίας και τις πολιτικές απορρήτου τρίτων.

 

ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Εάν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που ορίζονται στους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected] ή τηλεφωνικά στο +421 233 057 087.

 

ΠΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ;

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτούς τους Όρους. Εάν αλλάξουμε τους Όρους ή τις Διαδικασίες, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές στον Ιστότοπο, ώστε να έχετε πάντα μια επισκόπηση των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες μπορούμε να τις παρέχουμε σε τρίτους. Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους Όρους, για να βεβαιώνεστε ότι γνωρίζετε τυχόν αλλαγές.

 

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας για την αναγνώρισή σας (συνήθως βασίζεται σε ανώνυμα αναγνωριστικά). Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά από τον διακομιστή να προβάλει τη σελίδα για να προσδιορίσει την επίσκεψή σας σε μια συγκεκριμένη σελίδα, τη λίστα των διαφημίσεων που απαντήσατε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να θυμάστε τις πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στον ιστότοπό μας.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε εσάς, για να επιτρέψουμε τη χρήση λειτουργιών των μέσων κοινωνικού δικτύου και με σκοπό την ανάλυση της κίνησης. Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς στις σελίδες μας κοινωνικού δικτύου, στους συνεργάτες διαφήμισης και ανάλυσης, οι οποίοι ενδέχεται να συσχετίζουν αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες που έχετε παράσχει ή αποκτήσει ως αποτέλεσμα της χρήσης των υπηρεσιών τους.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε στις ανάγκες σας, να μπορούμε να σας ξεχωρίζουμε από άλλους χρήστες, να αποτρέψουμε την εμφάνιση διαφημίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας που δεν σας ενδιαφέρουν και να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε την είσοδο στον ιστότοπό μας επανειλημμένα.

Χρησιμοποιούμε είτε «μόνιμα» είτε «προσωρινά» cookies: τα μόνιμα cookies θα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο μέχρι την ημερομηνία της καθορισμένης λήξης τους, εάν δεν τα διαγράψετε πριν από αυτήν την ημερομηνία. Τα προσωρινά cookies, από την άλλη πλευρά, λήγουν τη στιγμή που κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής δικτύου.

 

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων: Τα cookies τρίτων είναι cookies που ορίζονται από έναν ιστότοπο, διαφορετικό από τον Ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, τα κουμπιά "Like" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό τους. Ένα τέτοιο κουμπί μπορεί να κάνει λήψη cookies που μπορούν να διαβαστούν από τον διαχειριστή αυτών των κοινωνικών μέσων. Ο σκοπός αυτών των cookies τρίτων είναι κυρίως η συλλογή ορισμένων πληροφοριών για την έρευνα στον τομέα της συμπεριφοράς, της δημογραφίας και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, για την πραγματοποίηση στοχευμένου μάρκετινγκ.

 

Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες βάσει των οποίων θα ήταν δυνατή η αναγνώρισή σας, αλλά τα Προσωπικά σας Δεδομένα που αποθηκεύουμε ενδέχεται να συνδέονται με δεδομένα που λαμβάνονται και αποθηκεύονται από τα cookies.

Τεχνικά cookies: για να λειτουργεί σωστά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (π.χ. ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη, να συνδεθείτε σε αυτό και να αγοράσετε αγαθά και υπηρεσίες), χρησιμοποιούμε τεχνικά cookies. Χωρίς αυτά, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν θα λειτουργούσε καθόλου.

 

Λειτουργικά cookies: έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συνδέεστε συνεχώς και να μην χρειάζεται να ορίζετε τις προτιμήσεις σας όλη την ώρα (π.χ. ρυθμίζοντας τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα), χρησιμοποιούνται λειτουργικά cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κωδικός πρόσβασής σας είναι πάντα κρυπτογραφημένος. Η χρήση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη, αλλά θα κάνει την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πολύ πιο ευχάριστη και εύκολη.

 

Αναλυτικά cookies: τα αναλυτικά cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα αναλυτικά cookies στον ιστότοπό μας συλλέγονται από ένα σενάριο της Google Inc., το οποίο στη συνέχεια ανωνυμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Μετά την ανωνυμοποίηση, δεν είναι πλέον προσωπικά δεδομένα, επειδή τα ανωνυμοποιημένα cookies δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένο χρήστη, αντίστοιχα, σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Εργαζόμαστε μόνο με cookies σε μια ανωνυμοποιημένη μορφή. Επομένως, χρησιμοποιώντας τα cookies δεν μπορούμε να μάθουμε πώς συμπεριφέρθηκε ένας συγκεκριμένος χρήστης στον ιστότοπό μας (ποιες σελίδες επισκέφτηκε, ποια προϊόντα είδε κ.λπ.)

Χρησιμοποιούμε επίσης τα ευρήματα από αυτά τα cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, όπου μπορούμε να προβάλλουμε διαφημίσεις σε ξένους ιστοτόπους, βάσει αυτών των δεδομένων, τα οποία θεωρούμε σχετικά με εσάς.

Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός και / ή η διαγραφή cookies ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή / και τις Υπηρεσίες.

HTML code must be valid, all CSS & JavaScript must be wrapped in their HTML elements. Advanced Alignment Default Left Center Right Border Default Border Color No Color Border Width Default px Border Radius Default px CSS Classes Space separated list of classes. Margins and Padding Margin Default Default Default Default Padding Default Default Default Default