Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της GymBeam, s.r.o.

 

I. Βασικές διατάξεις

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των μερών της σύμβασης πώλησης, ένα από τα οποία είναι η GymBeam s.r.o., με αριθμό καταχώρισης 10812571, και έδρα επί της Rastislavova 93, 040 01 Košice, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου Μπρατισλάβας, Τομέας: C, Αριθμός εισαγωγής 348897 ως Πωλητής (εφεξής καλούμενη «Πωλητής») και το άλλο μέρος είναι ο Αγοραστής, ο οποίος μπορεί επίσης να είναι καταναλωτής (εφεξής καλούμενος «Αγοραστής»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή διατίθενται στη διεύθυνση www.gymbeam.gr „Επικοινωνία“ .

Ο Αγοραστής είναι καταναλωτής ή επιχειρηματίας.

Ο καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο, όταν συνάπτει και καταρτίζει σύμβαση καταναλωτή, δεν συμβάλλεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή άλλης επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Η έννομη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του καταναλωτή, η οποία δεν ρυθμίζεται ρητά από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 2251/1994, του Αστικού Κώδικα, καθώς και σχετικούς κανονισμούς.

Ο επιχειρηματίας είναι:

  • ένα άτομο εγγεγραμμένο στο Εμπορικό μητρώο,
  • ένα άτομο που ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητές του με βάση εμπορική άδεια,
  • ένα άτομο που ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες του με βάση άλλη από την επαγγελματική άδεια σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς,
  • ένα άτομο που εκτελεί γεωργικές δραστηριότητες και είναι εγγεγραμμένο σε ειδικό κανονισμό.

Ο επιχειρηματίας, για τους σκοπούς των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, είναι αυτός που ενεργεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Εάν ο Αγοραστής δηλώσει τον Αριθμό της Εταιρείας του στην παραγγελία του, αναγνωρίζει ότι οι κανόνες για τους επιχειρηματίες που δηλώνονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν γι'αυτόν.

Η έννομη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, η οποία δεν ρυθμίζεται ρητά από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή τη σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και από τους σχετικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των όρων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και της ατομικής σύμβασης, υπερισχύουν οι όροι της σύμβασης.

Με την υποβολή της παραγγελίας, ο Αγοραστής βεβαιώνει ότι έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της «Διαδικασίας Καταγγελίας» και το έγγραφο «Παράδοσης», με τους όρους της παραγγελθείσας υπηρεσίας ή/και της άδειας, και τους αποδέχεται κατά την έγκυρη και ισχύουσα στιγμή της αποστολής της παραγγελίας.

Ο Αγοραστής γνωρίζει ότι με την αγορά προϊόντων που βρίσκονται στην επιχειρηματική προσφορά του Πωλητή, δεν παρέχονται δικαιώματα χρήσης των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, εταιρικών λογοτύπων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Πωλητή ή άλλων εταιρειών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση με ατομική συμφωνία .

II. Σύμβαση πώλησης

1. Συμμετοχή στη σύμβαση πώλησης
Εάν ο Αγοραστής είναι καταναλωτής, η πρόταση σύναψης της σύμβασης πώλησης είναι η τοποθέτηση των προσφερόμενων προϊόντων από τον Πωλητή στον ιστότοπο στον οποίο η σύμβαση πώλησης αρχίζει να ισχύει με την υποβολή της παραγγελίας από τον Αγοραστή/καταναλωτή και την παραλαβή της από τον Πωλητή. Ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει χωρίς καθυστέρηση στον Αγοραστή την παραλαβή της παραγγελίας μέσω ειδοποίησης σε μια καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, η ειδοποίηση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στη σύμβαση. Η σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνηθείσας τιμής) μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών ή βάσει θεμιτών λόγων. Για εξαίρεση από τη διαδικασία αυτή, βλ. Σημείο VI. Παραγγελία.

Εάν ο Αγοραστής είναι επιχειρηματίας, η πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης είναι η παραγγελία προϊόντων που υποβάλλεται από τον Αγοραστή ο οποίος είναι ο επιχειρηματίας και η σύμβαση πώλησης ισχύει από τη στιγμή της παράδοσης της δεσμευτικής επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Πωλητή στον επιχειρηματία. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων. Η σύμβαση συνάπτεται στην Αγγλική γλώσσα.

Η καταρτισμένη σύμβαση αρχειοθετείται από τον Πωλητή για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη σύναψή της ή για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την επιτυχή εκπλήρωσή της και δεν είναι προσβάσιμη σε τρίτους. Πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα τεχνικά βήματα που οδηγούν στη σύναψη της σύμβασης είναι εμφανείς σε αυτές τις επιχειρηματικές συνθήκες όπου η διαδικασία περιγράφεται σαφώς. Ο Αγοραστής έχει την ευκαιρία να ελέγξει και, εάν είναι απαραίτητο, να τις διορθώσει πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στις μεμονωμένες πύλες (portals) του Πωλητή για να μπορούν να αρχειοθετούνται και να αναπαραχθούν από τον Αγοραστή.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον Αγοραστή κατά τη χρήση απομακρυσμένων τηλεφωνικών συστημάτων (τηλεφώνου, διαδικτύου, κλπ.) για την πραγματοποίηση της παραγγελίας ανέρχονται σε ποσό βάσει του τιμοκαταλόγου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Εάν ο Αγοραστής/Καταναλωτής παραγγείλει οποιεσδήποτε υπηρεσίες, τότε συμφωνεί να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες πριν από τη λήξη της νόμιμης περιόδου υπαναχώρησης.


2. Παράδοση του αγορασθέντος αντικειμένου
Με τη σύμβαση πώλησης, ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το προϊόν στον Αγοραστή, να παράσχει το ψηφιακό περιεχόμενο / άδεια του αγορασθέντος αντικειμένου και να του επιτρέψει να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας / άδειας, ενώ ο Αγοραστής αναλαμβάνει να παραλάβει το προϊόν / ψηφιακό περιεχόμενο και να πληρώσει στον Πωλητή το τίμημα.


Ο Πωλητής διατηρεί δικαίωμα κυριότητας επί του προϊόντος και ως εκ τούτου ο Αγοραστής γίνεται κύριος μόνο μετά την καταβολή του πλήρους τιμήματος. Ομοίως, ο κανόνας αυτός ισχύει για την αγορά άδειας ή υπηρεσίας.

Ο Αγοραστής θα παραδώσει το προϊόν και τα σχετικά έγγραφα και θα επιτρέψει στον Αγοραστή να αποκτήσει το δικαίωμα κυριότητας/άδειας σύμφωνα με τη σύμβαση.

Ο Πωλητής θα εκπληρώσει την υποχρέωση να παραδώσει το προϊόν στον Αγοραστή εάν του επιτρέψει να φορτώσει το προϊόν στον τόπο εκτέλεσης και τον ενημερώσει σε εύθετο χρόνο.

Εάν ο Πωλητής πρέπει να αποστείλει το προϊόν, θα παραδώσει το προϊόν στον Αγοραστή - ο επιχειρηματίας παραδίδοντας τα προϊόντα στον πρώτο μεταφορέα και θα δώσει τη δυνατότητα στον Αγοραστή να διεκδικήσει τα δικαιώματα της σύμβασης μεταφοράς σε σχέση με τον μεταφορέα, ο Πωλητής θα παραδώσει το προϊόν μόνο στον Αγοραστή - καταναλωτή όταν ο μεταφορέας παραδώσει τα προϊόντα.

Ο Πωλητής θα παραδώσει το αγορασθέν αντικείμενο στον Αγοραστή σε καθορισμένη ποσότητα, ποιότητα και σχεδιασμό.

Εάν δεν αναφέρεται πώς πρέπει να συσκευάζεται το προϊόν, ο Πωλητής συσκευάζει το προϊόν σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική. Εάν δεν υπάρχει συνήθης πρακτική, τότε το προϊόν συσκευάζεται ώστε να διατηρηθεί και να προστατευθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Πωλητής συσκευάζει το προϊόν για μεταφορά.

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ελαχιστοποίηση των ζημιών και τη διασφάλιση της παράδοσης χωρίς προβλήματα, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει προϊόντα σε έναν Αγοραστή ο οποίος, εντός μίας παραγγελίας ή/και μιας ημέρας, παραγγείλει προϊόντα συνολικής αξίας άνω των € 3.500 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μόνο μετά την πληρωμή του συνολικού τιμήματος. Μόλις ο Αγοραστής καταβάλει ολόκληρο το τίμημα των αγορασθέντων προϊόντων, ο Πωλητής θα παράσχει την αποστολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αγοραστή που καθορίζονται στη παραγγελία.

 

III. Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Δεδομένων

Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή χωρίς τη συγκατάθεσή του ως το Υποκείμενο των Δεδομένων κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης πώλησης, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή γίνεται από τον Πωλητή σε προσυμβατικό στάδιο και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης στην οποία ο Αγοραστής είναι συμβαλλόμενος.

Ο Αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει και να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να ακυρώσει την καταχώρισή τους μετά την είσοδό του στην ενότητα «Ο Λογαριασμός Μου» του ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει το τετραγωνίδιο πριν από την υποβολή της παραγγελίας για να παρέχει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ, προκειμένου ο Πωλητής να επεξεργαστεί και να διατηρήσει τα προσωπικά του δεδομένα, ειδικά εκείνα που αναφέρονται παραπάνω ή/και είναι απαραίτητα για τις ενέργειες του Πωλητή σχετικά με την αποστολή πληροφοριών για νέα προϊόντα, εκπτώσεις και προωθήσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα πληροφοριακά συστήματά του, όσον αφορά την αποστολή πληροφοριών για νέα προϊόντα, εκπτώσεις και προωθήσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα.

Ο Αγοραστής επιτρέπει στον Πωλητή αυτή τη χρονικά περιορισμένη συγκατάθεση για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, ο Πωλητής θα εξασφαλίσει αμέσως τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή. Ο Αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εγγράφως ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση λήγει εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ανάκλησης της συγκατάθεσης του Αγοραστή από τον Πωλητή.

Ο Πωλητής δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη κ.λπ. εκτός από τις περιπτώσεις διανομής ή πληρωμής που σχετίζονται με τα παραγγελθέντα προϊόντα (δήλωση ονόματος, αριθμός λογαριασμού και διεύθυνση παράδοσης). Ο Πωλητής πράττει κατά τρόπον ώστε να μην το υποκείμενο των δεδομένων να μην υφίσταται βλάβη στα δικαιώματά του, ιδίως όσον αφορά τη σωστή διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και να προστατεύει τις πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στην ιδιωτική και προσωπική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και το δικαίωμα διόρθωσης (μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσει διευκρινίσεις και να απαιτήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων και άλλα νόμιμα δικαιώματα σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα).

Ο Αγοραστής με έγγραφο αίτημά του έχει το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ δηλώνοντας τους λόγους ή αποδεικνύοντας μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στα δικαιώματά του και στα έννομα συμφέροντα που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν ζημία, εκτός αν αυτό αποτρέπεται από νομικές υποχρεώσεις, και εάν η εναντίωση του Αγοραστή είναι δικαιολογημένη, ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να σταματήσει την επεξεργασία και να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή για τα οποία έχει αντιταχθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή ότι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή, αναμένεται ότι τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή θα παρασχεθούν και θα διαβιβαστούν στα ακόλουθα τρίτα μέρη, των δικαιούχων :

Slovenská pošta, as, με έδρα στη Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, με Αριθμό Μητρώου 36631124, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Banská Bystrica, Τμήμα Α.Ε., Αριθμός καταχώρισης. 803/S

DHL Express(Σλοβακία), Co. s.r.o., με έδρα το MR Αεροδρόμιο M.R. Štefánik, 820 01 Μπρατισλάβα, με Αριθμό Μητρώου 31342876, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Μπρατισλάβα Ι, Τμήμα Sro, Αρ. Καταχώρισης 4400 / Β

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., με έδρα στο Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Αριθμό Μητρώου: 36624942, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Banská Bystrica, Τμήμα Sro, Αριθ. Καταχώρισης 9084 / S

Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται από τους πελάτες για τη Διαδικασία Καταγγελίας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για το σκοπό της διεκπεραίωσης της αξίωσης και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και το δικαίωμα να τα διορθώσει, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσει διόρθωση και να απαιτήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων και άλλα νόμιμα δικαιώματα σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Επιπλέον, ο Πωλητής πρέπει να ενσωματώνει τα επονομαζόμενα «cookies» για να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46 / ΕΚ σχετικά με το σκοπό των «cookies» ή παρόμοιων εργαλείων και να διασφαλίσει ότι οι χρήστες γνωρίζουν ποιες πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τα cookies ή παρόμοια εργαλεία που θα αποθηκεύονται στις συσκευές τους, π.χ. εκτελώντας λειτουργίες ανώνυμης περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για λόγους πρόληψης της εγκληματικότητας και ελαχιστοποίησης των ζημιών, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια παραγγελία από έναν Αγοραστή που υποβάλλεται από μια αποκλεισμένη διεύθυνση IP, στην περίπτωση που η διεύθυνση IP βρίσκεται σε μαύρη λίστα. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την παραγγελία, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

 

IV. Ωράριο Λειτουργίας

Διαδικτυακές παραγγελίες ή παραγγελία μέσω πωλητή:

Ωράριο Λειτουργίας:

αυτόματη επιβεβαίωση παραγγελίας : Δευτέρα – Κυριακή: 00-24 ώρες
e-mail, τηλέφωνο: Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00-17:00

 

Σε περίπτωση αποτυχίας ενός πληροφοριακού συστήματος ή ανωτέρας βίας, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας.

Ο πελάτης ενημερώνεται στο www.gymbeam.gr για το ωράριο λειτουργίας κατά τις αργίες.

 

V. Τίμημα πώλησης

Όλες οι τιμές διαπραγματεύονται. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα περιέχουν πάντα ενημερωμένες και έγκυρες τιμές. Οι τιμές είναι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και οποιουσδήποτε άλλους φόρους και τέλη που ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει για να λάβει το προϊόν. Αυτό δεν ισχύει για οποιεσδήποτε χρεώσεις μεταφοράς κλπ.

Οι τιμές πώλησης ισχύουν έως ότου εξαντληθεί ο συγκεκριμένος αριθμός προϊόντων ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η αρχική τιμή αντιπροσωπεύει την τιμή των προϊόντων/υπηρεσιών/άδειας που προσφέρει η GymBeam, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των πιθανών μπόνους, εκστρατειών μάρκετινγκ για την υποστήριξη των πωλήσεων και άλλες εκπτωτικές προσφορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

VI. Παραγγελία

Ο Αγοραστής θα παραλάβει τα προϊόντα στην τιμή που ισχύει κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των λοιπών χρεώσεων πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Η τιμή αυτή αναγράφεται στην παραγγελία και στην απόδειξη επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Ο Αγοραστής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την εγκυρότητα της προσφοράς ή της τιμής πριν υποβάλει μια παραγγελία.

Μια παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

• στο ηλεκτρονικό κατάστημα GymBeam.gr

• αυτοπροσώπως στο κατάστημα του Πωλητή

Ο Αγοραστής λαμβάνει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, ιδίως όταν ο Αγοραστής παραγγείλει προϊόντα σε τιμή που ορίστηκε εσφαλμένα λόγω σφάλματος του εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος του Πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή για το γεγονός αυτό και έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση πώλησης σε περίπτωση μη ορθής χρήσης προσωπικών δεδομένων, πληρωμής με πιστωτική κάρτα κ.λπ. ή λόγω παρέμβασης διοικητικής ή δικαστικής αρχής, ο Αγοραστής ενημερώνεται για τη διαδικασία αυτή.

Ο Αγοραστής λαμβάνει δεόντως υπόψη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η σύμβαση πώλησης δεν μπορεί να καταρτιστεί.

Ο Πωλητής θα λαμβάνει πληρωμή στην τιμή που ισχύει κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

 

VII. Υπαναχώρηση από τη Σύμβαση

Υπαναχώρηση από τη σύμβαση από τον Αγοραστή, ο οποίος είναι ο καταναλωτής
Σύμφωνα με to Άρθρο 3ε του νόμου 2251/1994, ο Αγοραστής, όταν πωλεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης που συνάπτεται μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας εκτός των εγκαταστάσεων του Πωλητή όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει κάποιον λόγου εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων ή από τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ενώ είναι απαραίτητο να αποστείλει επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση προς τον Πωλητή. Ο Αγοραστής έχει επίσης το ίδιο δικαίωμα σε περίπτωση που έχει παραάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν μέσω του Διαδικτύου στις εγκαταστάσεις του Πωλητή.

Παρακλούμε αποστείλατε την ειδοποίηση υπαναχώρησης και τα προϊόντα στη διεύθυνση:
GymBeam, s.r.o.

Rastislavova 93

040 01 Košice

 

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα εντός της παραπάνω χρονικής περιόδου να αποσυσκευάσει και να δοκιμάσει τα προϊόντα κατά τρόπο παρόμοιο με την αγορά σε ένα φυσικό κατάστημα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν από τον Αγοραστή με πλήρη τεκμηρίωση, άθικτα, καθαρά, εάν είναι δυνατόν στην αρχική τους συσκευασία, σε καλή κατάσταση και στην ίδια ποσότητα. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μειωμένη αξία των προϊόντων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προϊόντων, η οποία είναι πέρα από την απαραίτητη επεξεργασία για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για τη μειωμένη αξία των προϊόντων εάν ο Πωλητής δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με την 3ε του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών κατά την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης.

Εάν τα προϊόντα είναι πλήρη, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συσκευασίας, δεν έχουν υποστεί ζημία και δεν φέρουν κανένα σημάδι χρήσης, ο Πωλητής παρατείνει την παραπάνω προθεσμία των 14 ημερών για την επιστροφή των προϊόντων για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο και λόγω της φύσης της σειράς των προϊόντων που πωλούνται, για τα προϊόντα που πωλούνται στο τμήμα NUTRITION and PROTEINS , δεν είναι δυνατή η επιστροφή αυτού του είδους προϊόντων εάν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί ή φέρουν οποιαδήποτε σημάδια χρήσης.

Τα χρήματα για τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται στον Αγοραστή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς.

Εκτός από τις περιπτώσεις που συμφωνείται η υπαναχώρηση, ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τις συμβάσεις για:

α) την παροχή υπηρεσίας στην οποία η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και ο καταναλωτής δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί δεόντως ότι, δηλώνοντας τη συγκατάθεσή του, χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας και,

β) την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από την αλλαγή των τιμών στο χρηματιστήριο που δεν μπορεί να επηρεάσει ο Πωλητής και η οποία μπορεί να επέλθει κατά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης,

γ) την πώληση προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή ή προϊόντων που προορίζονται ειδικά για έναν μεμονωμένο καταναλωτή,

δ) την πώληση προϊόντων που υπόκεινται σε ταχεία επιδείνωση της ποιότητας ή καταστροφή της ποιότητας,

ε) την πώληση προϊόντων που περιέχονται σε προστατευτική συσκευασία που δεν είναι κατάλληλη για επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και των οποίων η προστατευτική συσκευασία έχει υποστεί φθορά μετά την παράδοση,

στ) την πώληση προϊόντων τα οποία, λόγω της φύσης τους, μπορούν να αναμειχθούν με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση,

ζ) την πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε τιμή συμφωνημένη κατά τη σύναψη της σύμβασης, η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο μετά από 30 ημέρες και η τιμή τους εξαρτάται από την αλλαγή τιμών στην αγορά την οποία ο Πωλητής δεν μπορεί να επηρεάσει,

η) την εκτέλεση επειγουσών επισκευών ή συντήρησης, τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά από τον Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και τις συμβάσεις πώλησης άλλων προϊόντων ως εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την επισκευή ή συντήρηση, σε περίπτωση που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πωλητή στον καταναλωτή και ο καταναλωτής δεν έχει παραγγείλει εκ των προτέρων αυτές τις υπηρεσίες ή προϊόντα,

θ) την πώληση ηχογραφήσεων, εικόνων, ηχογραφήσεων και εικόνων, βιβλίων ή λογισμικού που πωλούνται στην προστατευτική συσκευασία, εάν ο καταναλωτής τα αποσυσκευάσει,

ι) την πώληση περιοδικού τύπου, με εξαίρεση τις πωλήσεις βάσει συνδρομητικής σύμβασης και πώληση βιβλίων που δεν παρέχονται στην προστατευτική συσκευασία,

ια) την παροχή υπηρεσιών στέγασης για σκοπούς άλλους από τη διαμονή, τη μεταφορά προϊόντων, τη μίσθωση αυτοκινήτων, την παροχή υπηρεσιών εστίασης ή την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής, με τις οποίες ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στο συμφωνημένο χρόνο ή εντός της συμφωνηθείσας χρονικής περιόδου,

ιβ) την παροχή ηλεκτρονικού περιεχομένου σε μέσο διαφορετικό από το φυσικό μέσο, σε περίπτωση που η παροχή του πραγματοποιείται με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και ο καταναλωτής έχει δηλώσει ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς ότι θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δηλώνοντας τέτοια συγκατάθεση.

Εάν ο Αγοραστής αποφασίσει να υπαναχωρήσει εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, συνιστάται η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση του Πωλητή μαζί με την συνοδευτική επιστολή, με τον λόγο της υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης (δεν αποτελεί προϋπόθεση), την απόδειξη αγοράς, και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, εάν το ποσό θα καταβληθεί σε μετρητά ή εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την επόμενη αγορά.

Ο Αγοραστής λαμβάνει δεόντως υπόψη ότι σε περίπτωση που υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων στον Πωλητή και, σε περίπτωση που υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που συνάπτεται με εξ αποστάσεως επικοινωνία, αναλαμβάνει το κόστος της επιστροφής των προϊόντων, τα οποία, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν μέσω ταχυδρομείου.

Ο Αγοραστής λαμβάνει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι, αν παραδίδονται δώρα μαζί με τα προϊόντα, η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή συνάπτεται με την προϋπόθεση ότι, αν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η σύμβαση δωρεάς χάνει την ισχύ της και ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα με τα σχετικά δώρα που παρέχονται. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, αυτό θα θεωρείται ως αδικαιολόγητος πλουτισμός του Αγοραστή.

Σε περίπτωση εκπλήρωσης όλων των παραπάνω όρων επιστροφής των προϊόντων, ο Αγοραστής δικαιούται επιστροφής χρημάτων για τα προϊόντα για τα οποία έχει καταβληθεί το τίμημα, τα οποία επιστρέφονται στον Αγοραστή το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το τίμημα στον Αγοραστή με τον ίδιο τρόπο που ο Αγοραστής το είχε καταβάλει εκτός εάν ο Αγοραστής συμφωνήσει σε έναν άλλο τρόπο αποστολής της επιστροφής χρημάτων χωρίς να επιβαρύνεται ο Αγοραστής με επιπλέον χρεώσεις.

Υπαανχώρηση από τη σύμβαση από έναν Αγοραστή ο οποίος είναι επιχειρηματίας
Εάν ο Αγοραστής είναι επιχειρηματίας, μπορεί να επιτραπεί στον Αγοραστή η αντικατάσταση της σύμβασης πώλησης, ανάλογα με την κατάσταση των επιστραφέντων προϊόντων, τις εγγυήσεις και την πραγματική τιμή των επιστραφέντων προϊόντων. Η κατάσταση των προϊόντων αξιολογείται από τον Πωλητή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των προϋποθέσεων που είναι αποδεκτές και από τα δύο μέρη, τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του Πωλητή. Ο Πωλητής δικαιούται να χρεώσει τον Αγοραστή για τυχόν επιπλέον έξοδα.

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα του Αγοραστή, εάν ο Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο και απαιτεί την επιστροφή χρημάτων καταβάλλοντας το παραστατικό πίστωσης απευθείας στο κατάστημα, το σχετικό ποσό θα καταβάλλεται μόνο σε άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για το εν λόγω νομικό πρόσωπο, σε φορέα αναγνωρισμένο από το νόμο ή πρόσωπο που αποδεικνύει επίσημα επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

 

Κατεβάστε τη φόρμα υπαναχώρησης κάνοντας κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο.

 

VIII. Όροι Πληρωμής

Ο Πωλητής αποδέχεται τους ακόλουθους όρους πληρωμής:

  1. πληρωμή σε μετρητά μέχρι 5000 ευρώ κατά την παραλαβή προϊόντων στο κατάστημα,
  2. προκαταβολή μέσω τραπεζικής μεταφοράς,
  3. πληρωμή μέσω τερματικού πληρωμής στο κατάστημα παραλαβής (πληρωμή με πιστωτική κάρτα),
  4. πληρωμή μέσω της διεπαφής τραπεζικής πληρωμής (ηλεκτρονική πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας),
  5. με αντικαταβολή (ο μεταφορέας λαμβάνει μετρητά από τον πελάτη).

Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή πριν από την ολοσχερή εξόφληση και παραλαβή, αλλά ο κίνδυνος του προϊόντος μεταφέρεται στον Αγοραστή με την παραλαβή των προϊόντων.

Οι πληροφορίες τιμολόγησης του Αγοραστή δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την υποβολή της παραγγελίας.

 

IX. Τιμολόγηση

Κάθε συσκευασία περιέχει τα προϊόντα και ένα προτιμολόγιο (proforma). Το προτιμολόγιο δεν χρησιμεύει ως φορολογικό έγγραφο. Παραδίδουμε το τιμολόγιο ηλεκτρονικά εντός 14 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής. Το τιμολόγιο υπάρχει συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει για την παραλαβή μιας πληρωμής για τα προϊόντα.

 

X. Όροι Παράδοσης

Αυτοπροσώπως:
Μόνο ο Αγοραστής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα. Αυτό το πρόσωπο πρέπει να ταυτοποιήσει επαρκώς τον εαυτό του και να αποδείξει την ταυτότητά του με έγκυρη ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο.

Αποστολή - SR:

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον Αγοραστή μέσω υπηρεσίας αποστολής. Οι διάφορες μορφές παράδοσης προσφέρονται σύμφωνα με την πραγματική διαθεσιμότητα των μεμονωμένων υπηρεσιών και από άποψη δυνατοτήτων και επιλογών μεταφοράς. Σε περίπτωση παρεμβάσεων από ανώτερες αρχές ή αποτυχίας του πληροφοριακού συστήματος, η GymBeam δεν ευθύνεται για την καθυστερημένη παράδοση των προϊόντων. Η τιμή αποστολής βασίζεται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο κατά την ημέρα της παραγγελίας.

Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την κατάσταση της αποστολής (αριθμός συσκευασιών, ακεραιότητα του λογοτύπου κατά το λογότυπο της εταιρείας, φθορά στη συσκευασία) σύμφωνα με το συνοδευτικό φύλλο αποστολής αμέσως μετά την παράδοση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καταγράψει την έκταση και τη φύση του ελαττώματος ενώπιον του αντιπροσώπου του μεταφορέα. Με βάση την καταγραφή, ο Αγοραστής μπορεί στη συνέχεια να αρνηθεί να παραλάβει τα παραδοθέντα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση πώλησης, να αρνηθεί να παραλάβει τα ελαττωματικά προϊόντα ή να επιβεβαιώσει την παράδοση των ελαττωματικών προϊόντων και στη συνέχεια να διεκδικήσει την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων από τον Πωλητή. Αν ο Αγοραστής ανακαλύψει φθορά ή άλλες ασυνέπειες μετά την παραλαβή της αποστολής, είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει αμέσως με τον Πωλητή. Εάν δεν το κάνει, οι απαιτήσεις για την αντικατάσταση των ελαττωμάτων θα επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση που αποδείξει ότι τα προϊόντα είχαν ήδη ελαττώματα κατά τον χρόνο παραλαβής.

Η ελλιπής ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο τηλ. 210 220 6714, να αναφέρεται στον μεταφορέα στην έκθεση ζημιών και να αποστέλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στον Πωλητή. Πρόσθετες αξιώσεις ελλείψεων ή εξωτερικού ελαττώματος της συσκευασίας δεν στερούν από τον Αγοραστή το δικαίωμα καταγγελίας, αλλά δίνουν στον Πωλητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση με τη σύμβαση πώλησης.

 

XI. Εγγύηση

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγύησης για τα προϊόντα διέπονται από τη Διαδικασία Καταγγελίας του Πωλητή και την ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Ως πιστοποιητικό εγγύησης χρησιμοποιείται το έγγραφο αγοράς.

XII. Τελικές Διατάξεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994 για τον φιλικό διακανονισμό καταναλωτικών διαφορών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πωλητή με αίτημα τροποποίησης εάν δεν είναι ικανοποιημένος με την διευθέτηση της απαίτησής του από τον Πωλητή ή εάν πιστεύει ότι ο Πωλητής παραβίασε τα δικαιώματά του.
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για φιλικό διακανονισμό ενώπιον της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών (διαιτησία) ενώπιον μιας οντότητας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εάν ο Πωλητής δεν απαντήσει στο αίτημα ή το απορρίψει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι έγκυροι και ισχύουν από τις 13 Δεκεμβρίου 2017 και αντικαθιστούν όλους τους προηγούμενους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν ισχύει για τις συμβάσεις πώλησης που συνήφθησαν πριν από την τροποποίησή τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί.